Slide background

Mach-IT.NET sinds 2004

Al 10 jaar creatief met ICT voor ZZP'ers en MKB-bedrijven

Meer over ons

Slide background

Samenwerken aan oplossingen

Wij luisteren en stellen kritische vragen, echt betrokken

Direct contact

Slide background

Begrijpelijke taal

Altijd een goed advies, zonder ingewikkelde termen

Direct contact

Slide background

Out-of-the-box oplossingen

Standaard oplossingen gebruiken wij als inspiratie voor maatwerk.

Direct contact

Juridisch & algemene voorwaarden

Mach-IT.NET en Mach-IT.NET Projects zijn handelsnamen van One Click Automatisering B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Mach-IT.NET is actief als aanbieder van ICT-beheer, internetdiensten en online (cloud) oplossingen.

Op alle offertes, opdrachten, facturen, werkzaamheden en projecten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Specifieke dienst gerelateerde voorwaarden vindt u terug in de aanvullende voorwaarden. Download algemene voorwaarden in PDF formaat.

One Click Automatisering

Hoge Ham 24a
5104 JG Dongen

Kamer van Koophandel: 54489822
Fiscaalnummer: NL851325208B01

Bankrelaties

ABN-AMRO: NL40ABNA0581360125
Rabobank: NL22RABO0142226491
Rabobank: NL22RABO0102048916 (*)

* Onze incasso rekening

Disclaimer www.mach-it.net

One Click Automatisering B.V. (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Mach-IT.NET, verleent u hierbij toegang tot www.mach-it.net (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Mach-IT.NET behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Mach-IT.NET spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mach-IT.NET.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Mach-IT.NET nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mach-IT.NET.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mach-IT.NET, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Klachtenregeling

Natuurlijk doen wij onze uiterste best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar ook bij ons kan er af en toe eens iets mis gaan. Wij vinden het belangrijk dat wanneer u niet tevreden bent of opmerkingen heeft over onze diensten, bereikbaarheid, uitvoering van werkzaamheden of overige onderwerpen, u dit aan ons laat weten. Uw feedback is voor ons belangrijk, wij gebruiken deze om onze dienstverlening te verbeteren en u en andere beter van dienst te zijn.

Als u een klacht of opmerking bij ons indient zal deze uiterlijk binnen 5 dagen worden beantwoord. Hebben wij meer tijd nodig? Dan brengen wij u hiervan op de hoogte. Klachten en/of opmerkingen kunt u richten aan mevrouw Maria Tijs. U kunt hiervoor onderstaande gegevens gebruiken:

Per post: Hoge Ham 24, 5104 JG Dongen
Of per e-mail: administratie@mach-it.net

Privacyverklaring

Via de website www.mach-it.net worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. One Click Automatisering B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. One Click Automatisering B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 mei 2015.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:

 1. NAW gegevens
 2. Telefoonnummer
 3. Factuuradres
 4. Emailadres
 5. Betalingsgegevens
 6. Geslacht
 7. Geboortedatum

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen,zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:

 1. uw NAW gegevens
 2. uw telefoonnummer
 3. uw e-mailadres
 4. uw betaalgegevens
 5. uw geboortedatum
 6. uw geslacht

Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen. Om toegang te krijgen tot ons online portaal vragen wij van u:

 1. uw NAW gegevens
 2. uw telefoonnummer
 3. uw e-mailadres
 4. uw betaalgegevens

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Het betreft de volgende persoonsgegevens:

 1. uw NAW gegevens
 2. uw e-mailadres

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:

 1. NAW gegevens
 2. Telefoonnummer
 3. E-mailadres
 4. Geboortedatum
 5. Betalingsgegevens

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:

 1. Per post
 2. Per mail
 3. Per telefoon

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 1. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Websites van derde

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

© Copyright - Mach-IT.NET